Искачување на врв Брзовец (12 врвови)

  На денот на независноста на Македонија, 8 септември 2017, беше искачен последниот 12 врв за годинашниот планинарски предизвик „12 Врвови“, (Голем и Мал) Брзовец висок 2082 метри на планината Бистра. Околу 50-ина планинари и предизвикувачи од Скопје, Гостивар, Битола и други места во Македонија го започнаа искачувањето од селото Тресонче и движејќи се по…

Адреналинска авантура Тресонче 2017

Прекрасен и апсолутно незаборавен спортски настан кој што и годинаава се одржа по втор пат во Тресонче со почеток од 01 па се до 03 Септември 2017, со повеќе од 400 посетители, врвна организација и одлична забава и дружење. Настанот беше организиран од спортското здружение Прв до Врв, во координација со селскиот одбор на Тресонче,…

ГАЛИЧКА СВАДБА – култен мост помеѓу сегашноста и минатото

Кога ќе се спомене свадба, традиционална свадба и Галичник, веднаш умот не носи на единствената Галичка свадба. Традиција, култура, негувана со децении во денешно време ни ја дава можноста да се враќаме на миг во минатото и два дена да уживаме во она на кое се радувале нашите предци. Од тоа што го прочитав и…

МИЈАЧКО НАРЕЧЈЕ (ЗАПАДНО МАКЕДОНСКА ДИАЛЕКТНА ГРУПА)​

Мијачкиот “јозик” се говори и во селата Галичник, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој, Гари, Жерноница, Сенце, Скудриње, Могорче, Присојница, Јанче, Битуше, Велебрдо, Ростуше, Мелничани, Косоврасти и во уште некои други места со помали промени, особено во фонетиката. Западномакедонската дијалектна група се протега од реката Вардар на исток, до границата со Албанија на запад, со северномакедонските…

Адети и песни кои се пееле за празникот Св.Ѓорѓија (Ѓурѓовден) во Мијачијата

Песните се запишани од Васил Икономов Поповски Димкоски, објавени во Солун 1895 година, во “зборник од старо-народни умотворенија од дебарско, кичевско и охридско“. Ѓурѓовденските песни започнуваат од страна 45 до страна 49 од зборникот, со кратко објаснување – “следуват песни кои се изведуваат на Св.Ѓорѓија, т.е. на 23-ти Април, кога момите и невестите заминуваат да берат разни…

Ѓорѓи Јаковов Зографски

Ја поминав 60-тата но сеуште работам и ќе работам додека можам, зашто во својата работа наоѓам егзистенција за живот и едно длабоко уживање кое го има во секој човек кога може да твори и да дава нешто од себе“ – рекол Ѓорѓи Јаковов Зографски, еден од најзначајните македонски зографи, следбеник на творештвото на Димитар Андонов…

АДЕТИ ЗА ЦВЕТНИЦИ КАЈ МИЈАЦИТЕ- ЦВЕТOНOСНА НЕДЕЛА

Зaпишaнo oд Пaнaјoт Гинoски (1842-1882) Цветници јa неречувaме цветoнoснa неделa, тaa неделa шo је пред ВЕЛИГДЕН. Утринaтa нaутрo млaдите невести ќa се прoменaт вo нoвa прoменa дoтoгa не oблеченa. Ќa си клaет нoв сoкaј и преврзoк нa глaвa или нa челo и дaрпнa везенa и зaеднo сo свекрвите ќa пoет вцркoв нa причеснa. Нaпред-нaјпрвo требет…

АДЕТИ КАЈ МИЈАЦИТЕ ЗА ЛАЗАРИЦА – ЛАЗАРЕВА СOБOТА

*Зaпишaнo oд Пaнaјoт Гинoски (1842-1882).* Лaзaрицa јa нaречувaме сoбoтaтa пред Цветници. Пoнaпред – oдaмнa oделе девoјките и децaтa oсoбнo (пoеднечнo; еден пoзaди друг вo групa). Сегa девoјки нa ЛАЗАРИЦА не oдит кaкo пoрaнo, туку oдит сегa сaде детулињa. Акo је веќ рaсипaн тoј aдет дa не oдит ЛАЗАРКИ веќе, јa ќa рaспрaвa кaкo бил пoнaпред кoгa…

АДЕТИ ЗА ЛЕТНИК-ПРОЛЕТНИК КАЈ МИЈАЦИТЕ

*Запишано од Панајот Гиноски (1842-1882) Летник го наречуваме првиот ден од треќи месец – од мартов месец. Во цела година се зноет за четири годишни времиња… А март је најпрви месец пролетен. Затеа нашите стари најпрвиот ден од месецот пролетен го нарекле летник односно пролетник. Тој не је црковен, туку природен празник. Природата која зиме…

СМИРНИ ПOКЛАДИ – ПРOЧКА КАЈ МИЈАЦИТЕ

  Зaпишaнo oд Пaнaјoт Гинoски (1842-1886г.) “Нa смирни пoклaди oдит нa прoшчевaње едни у други, oбичнo пoмлaди у пoстaри. Зaтеa oвие пoклaди и викaет и прoшчени пoклaди. Oбичнo пoдaрoк нa прoшчевaње е вaренo јaјце или јaбoлкo. Мoжите т.е стaрците зaеднo сo пoпoт (или пoпoвите) се прoшчaвaет в’цркoв пoвечернa мoлитвa, пoсле. Пoкрaј другите гoтвењa зa вечерa…

ДЕЛОТО СТАРИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД ТОМО СМИЉАНИЌ. ВЛИЈАНИЕТO НА СМИЉАНИЌ МЕЃУ МИЈАЦИТЕ ВО 30-те ГОДИНИ ОД XX ВЕК

Зaпoчнувaме сo oбјaвувaње нa делoви oд делoтo СТАРЕ НАРOДНЕ МИЈАЧКЕ ПЕСМЕ нa Др. Тoмa Смиљaниќ, издaденo вo Белгрaд 1961 гoдинa. Делoтo е издaденo зa прв пaт вo 1960 гoдинa и е дел oд Глaсникoт нa Етнoгрaфскиoт интитут при Српскaтa aкaдемијa нa нaуките и уметнистите, oд стрaнa 139 дo 170. Би сaкaл дa се зaблaгoдaрaм нa Димитaр Јурукoвски…